Høy Ytelse

HRC Europe / Produkter / Høy Ytelse

Høy ytelse og viktigheten av kapasitet

Mange standarder og sertifiseringsordninger krever en bestemt strekk-kapasitet for armeringsprodukter (som koblinger og mekaniske forankringer/T-hoder). Også produktinformasjon og -beskrivelser inneholder ofte en referanse til en definert styrke.

  • Ved valget av riktig ytelse for et produkt er det viktig å se sammenheng mellom styrke og duktilitet.
  • Det er viktig å se på ytelsen til det komplette systemet: kamstål + armeringsprodukt.

Dette kan illustreres i en spennings-tøynings-kurve.

spennings-tøyningskurve med HRCs-produktkapasitet

De faktiske spennings- og tøyningsegenskapene til de fleste armeringsstålheat overstiger minimumskravene gitt i standardene: de “karakteristiske”-verdiene for styrke og tøyning er høyere enn de “nominelle» verdiene. "Endekomponenter", som koblingsdeler eller forankringsenheter (T-hoder), har en bestemt kapasitet og settes sammen med reelt armeringsstål - med faktiske verdier.

Et armeringsprodukt er derfor også en kombinasjon av egenskaper til komponenten i stangenden og egenskapene til armeringsstålet.

Forankringer (T-hode) og koblinger med lavere styrke enn armeringsstålet vil virke som et svakt ledd . Dem kan gå til brudd før den faktiske eller til og med den spesifiserte styrken og tøyningen er oppnådd.

En slik reduksjon vil begrense den effektive, utnyttbare duktiliteten av armeringen.  Det reduserer konstruksjonens robusthet, fordi materialets iboende, reelle kapasitet ikke kan utnyttes i ekstreme lastsituasjoner, som overlast, ulykke eller jordskjelv.

Konklusjon

Et ytelsesnivå som tilsvarer den spesifiserte styrken til armeringsstålet er ikke nok for å sikre at hele den spesifiserte duktiliteten til armeringen utvikles.

100% kontinuitet – ingen svakt ledd – høy ytelse

Prosjekter med stor samfunnsmessig betydning og konstruksjoner med et høyt skadepotensial skal prosjekteres og utføres robust. Eksempler er infrastrukturprosjekter, bygninger som samler mange personer og konstruksjoner for energiforsyning.

Duktilitet er en av de grunnleggende måter å skape robusthet på.  Derfor er det nødvendig at armeringsprodukter opprettholder en høy duktilitet i systemet produkt + kamstål – en kapasitet som er større enn den spesifiserte (minimum-)strekkstyrken til armeringsstålet.

Den ultimate ytelsen er utvikling av den faktiske, reelle styrken og duktiliteten til kamstålet, dvs. 100% kontinuitet

– intet svakt ledd – høy ytelse!

Dette ligger til grunnen i kravene som stilles i det norske regelverket, som i NS-EN 13670 «Utførelse av Betongkonstruksjoner» og i retningslinjer fra Statens vegvesen (Håndbok R762 Prosesskode 2 og N400 Bruprosjektering):

  • for T-hodet armering referanse til ISO 15698, kategori B3 (dvs. utvikling av armeringens nominelle tøying Agt, spec)
  • for armeringskoblinger krav om bruddkapasitet som er 30% høyere enn den nominelle strekkstyrken til armeringsstålet (130% fy,spec) samt oppfyllelse av kravene i ISO 15835 for kategoriene B, F og S.